Privacy
Op Kop is onderdeel van Match 2020. Dat is een regionaal programma gericht op het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is onderdeel van De Kop Werkt!, het regionaal stimuleringsprogramma van de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland. De gemeente Hollands Kroon voert deze regionale opdracht uit.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hollands Kroon verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken. Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Hollands Kroon omgaat met persoonsgegevens die zij via opkop.nl verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens voldoet Hollands Kroon aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als deze relevant zijn voor het overeengekomen doel. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend met de verwerking van persoonsgegevens. Wij zoeken altijd naar de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit onze maatschappelijke opgave en wettelijke taken en de borging van uw privacy. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hollands Kroon verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Via de website Op Kop heeft u de mogelijkheid om uw e-mailadres achter te laten. Als u dat doet verwerken wij uw e-mailadres.

Hoe gaat Hollands Kroon om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief en/of reclame, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Hollands Kroon verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Organisaties die verbonden zijn aan Op Kop en die uw e-mailadres ontvangen hebben wij er van bewust gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hollands Kroon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Informatiebeveiliging speelt een zeer grote rol bij het veiligstellen van de gegevens die wij verwerken. Privacygevoelige gegevens worden altijd beveiligd, uitgewisseld en verwerkt via speciale daartoe bestemde koppelingen en verbindingen. Hollands Kroon neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De informatiebeveiligingsorganisatie van Hollands Kroon houdt de wet- en regelgeving hiervan bij en borgt dat deze wordt toegepast.

Wanneer melden wij een datalek?

Wat doet Hollands Kroon als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit de bedoeling is? In dit geval spreken wij van een datalek. Wij zijn dan verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP geeft aan dat afhankelijk van de situatie en bepaalde criteria, de betrokkenen personen wel of niet ingelicht hoeven te worden. Omdat wij veel waarde hechten aan de privacy en veiligheid van inwoners, lichten wij bij Hollands Kroon de betrokkenen altijd in, of dit nu verplicht is of niet.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek digitaal indienen. U dient hierbij gebruik te maken van DigiD of eHerkenning. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Via deze link kunt u een verzoek indienen: Verzoek rechten betrokkene AVG.

Bij Hollands Kroon heeft u zelf de regie: 

U bepaalt welke gegevens u met ons deelt en wat wij over u vastleggen in onze systemen. Er zijn hierop een aantal uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als uw veiligheid in het geding is. 

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken: 

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren? 
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente. 
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is. 
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens. 
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Wij reageren op uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageren wij in ieder geval binnen 4 weken. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u te identificeren. 

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wilt u meer weten over privacy en uw privacy rechten kijk dan op de websites van het College bescherming persoonsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens


Cookies

Hollands Kroon gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Waarom zijn wij een digitale gemeente?

Om de zelfredzaamheid van onze medewerkers en inwoners te bevorderen, bieden wij zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan. Ook de Cloud maakt hiervan onderdeel van. De Cloud speelt een grote rol bij het behalen van onze gemeentelijke doelstellingen. Mede hierdoor kunnen onze medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit maakt ons als organisatie zeer flexibel in onze dienstverlening.

Onze inwoners kunnen veel zelf regelen, maar wij snappen dat dit soms vragen kan opwekken. Via ons contactformulier kunt u uw vraag stellen, wij helpen u dan graag verder. 

Onze uitgangspunten nog eens toegelicht

U voert zelf de regie over de gegevens die worden gedeeld.

  • Uw gegevens zijn beveiligd tegen diefstal, verlies of verkeerd gebruik. 
  • Wij zijn transparant over de gegevens die worden verwerkt en doen dit in overleg met u. 
  • Het verwerken van gegevens zal voortdurend gepaard gaan met zorgvuldigheid en discretie. 
  • Wij houden ons aan de gestelde wetten en voeren deze ook uit.

Vragen?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u aanvullende vragen heeft over deze privacyverklaring en/of andere dienstverlening. U kunt via het contactformulier uw vraag stellen, wij helpen u dan graag verder.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Hollands Kroon gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Hollands Kroon gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Op Kop is een initiatief van De Kop Werkt! en Match 2020